จุดประสงค์

 จุดประสงค์
1.             ผู้เรียนอธิบายความหมายของคำว่า การย่อยอาหาร การย่อยเชิงกล การย่อยเชิง เคมีและเอนไซม์ได้
2.             ผู้เรียนอธิบายความแตกต่างระหว่างการย่อยเชิงกลและการย่อยเชิงเคมีได้
3.             ผู้เรียนระบุตำแหน่งอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในการย่อยอาหารได้
4.             ผู้เรียนอธิบายกลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น